Post Cz lip 13, 2017 1:00 pm

Sedno procesu karnego

Istota postępowania karnego chodzi do zagadnień spornych w literaturze, wyjaśnianych za pomocą różnych teorii. W języku polskim przez osobę zwykle rozumie się to, co jest pięknie zasadniczym, podstawowym, a to będącym grunt albo też zasadnicze założenie. Chodząc do ustalania charakterystycznych cech procesu karnego, stanowiących o jego roli, nie można pominąć dotychczasowego dorobku nauki, w której stanowiono starania w obiekcie rozwiązania tego problemu. Wśród poglądów, za pomocą których odbywano próby rozwiązania tego zadania, można określić teorię dopatrującą się istoty procesu karnego przede ludziom w organizmie gwarancji procesowych  w ciągu karnym dopatrywano się w decydującej mierze formy ochrony praw jednostki. Teoria ta stanowiła odpowiedź na samowolę organów państwowych. Inną próbą wyjaśnienia istoty procesu karnego było podejmowanie go jak całości realizacji prawa karnego materialnego. Proces karny stosowano jak przykłady określone przez prawo, a to jak należeć formalne. Te wzorce działań procesowych miały być realizacji prawa karnego materialnego. W rzeczywistości świadczyło to sprowadzenie procesu karnego do pracy podrzędnej, o profilu technologicznym i wykonawczym w związku do dobra materialnego. Obok ich jednostronności, walorem tych idei jest zdanie o konieczności ustawowego regulowania procesu karnego, w którym gwarantowane zostają prosta jego uczestników.

Link sponsorowany: kancelaria adwokacka jaworzno

Tych praw nie ma potrzeby kwestionować, przecież nie wpływają one osoby procesu karnego.
Najistotniejsze uznanie zyskała teoria procesu jako stosunku prawnego. Stanęła ona na gruncie procesu cywilnego. Jej istotnym twórcą był Oskar Bülow, którego myśl rozwinął i przeniósł na plac procesu karnego J. Kohler. W teorię tego zdania, proces jest stosunkiem prawnym. W późniejszym czasie wiedza ta szła różnym modyfikacjom. Według jednych, był toż stosunek prawny występujący w toku karnym między państwem (sędzią) a oskarżonym, według innych  także między stronami. Co do oceny tej nauki w ciągu nauki procesu karnego założenia są podzielone. Nie brak wypowiedzi, z jakich powstaje, że istoty procesu jako stosunku prawnego można dopatrywać się w niniejszym, że proces uważany jest jako prawny bieg, w jakim prac i potrzebowania popadają w właściwym, ustawowym stosunku do praw i obowiązków w procesie, eliminując samowolę i przemoc. Mimo podkreślenia w omawianej teorii dynamicznego charakteru procesu nie wolno jej lubić w takim stanie, ponieważ w rzeczywistości neguje potrzebę dania stronom praw procesowych. W literaturze polskiej istoty procesu karnego dopatruje się nie w jednej, tylko w moc jego wadach. Do tematów łączących się na istotę procesu karnego należą następujące cechy charakterystyczne:
1. Proces jest pracą niezawisłego sądu, współpracujących z nim organów ścigania karnego i wszelkich pozostałych uczestników postępowania karnego.
2. Istnieje toż praca uregulowana przez przepisy prawa procesowego.
3. Działalność procesowa występuje w ramach stosunków procesowych.
4. Proces karny jest rozwijany i wysyłany w danym celu.